KHAS’ın Antalya Film Forum Başarıları

5 Ekim 2022

Antalya Bu00fcyu00fcku015fehir Belediyesi tarafu0131ndan T.C. Ku00fcltu00fcr ve Turizm Bakanlu0131u011fu0131u2019nu0131n katku0131laru0131yla geru00e7ekleu015fen 59. Antalya Altu0131n Portakal Film Festivaliu2019nin ortak yapu0131m marketi ve proje geliu015ftirme platformu Antalya Film Forumu2019un u00f6du00fclleri au00e7u0131klandu0131.

Dokuz projenin yaru0131u015ftu0131u011fu0131 Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformuu2019nda, Antonio Saura, Selin Vatansever Tezcan ve Teresa Hoefert de Turu00e9ganou2019dan oluu015fan ju00fcri, iki projeye toplam 80 bin TL tutaru0131ndaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc verdi.u00a0Film ve Drama Yu00fcksek Lisans Programu0131 u00f6u011frencimiz Murat Uu011furluu2019nun yu00f6nettiu011fi, Bu00fckeu00a0Aku015fehirliu2019nin yapu0131mcu0131su0131 olduu011fu u201cu0130skeletin Tu00fcrku00fcsu00fcu201d 40 bin TL para u00f6du00fclu00fc kazanan projelerden biri oldu.u00a0Radyo, Televizyon ve Sinema bu00f6lu00fcmu00fc yaru0131 zamanlu0131 u00f6u011fretim gu00f6revlisi ve mentoru Tunu00e7 u015eahinu2019inu00a0yu00f6netmenliu011fini u00fcstlendiu011fi, yapu0131mcu0131lu0131u011fu0131nu0131 Aslu0131 Filiz ve Ersan u00c7ongaru2019u0131n paylau015ftu0131u011fu0131 u201c8. Katu201d projesi Filmarka Ekipman Desteu011fi u00d6du00fclu00fcu2019ne layu0131k gu00f6ru00fcldu00fc.

Antalya Film Forumu2019un Belgesel Work-in-Progress Platformuu2019nda 5u00a0proje yaru0131u015ftu0131. Auru00e9lien Marsais, Charlotte Reekers ve Zeynep Gu00fczelu2019den oluu015fan ju00fcrinin deu011ferlendirmesi sonucuu00a0Film ve Drama Yu00fcksek Lisans Programu0131 u00f6u011frencimiz Etna u00d6zbeku2019in yu00f6nettiu011fi, yapu0131mcu0131lu0131u011fu0131nu0131 Burak Karameteu2019nin yaptu0131u011fu0131 u201cBasit Bir Yeru201d adlu0131 proje 40 bin TL deu011ferindeki Belgesel Work-in-Progress u00d6du00fclleriu2019nden birini aldu0131. u201cBasit Bir Yeru201d aynu0131 zamanda Bau015fka Sinema Dau011fu0131tu0131m u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc de kazandu0131.u00a0Sinema ve Televizyon Yu00fcksek Lisans Programu0131 u00f6u011frencimiz Canberk Emre u0130peku2019in yu00f6nettiu011fi, yapu0131mcu0131lu0131u011fu0131nu0131 Merve Tohum ve Alican Acaru2019u0131n paylau015ftu0131u011fu0131 u201cTrapped Zoneu2019da 61 Dakikau201d adlu0131 proje Documentary Association of Europe (DAE) Teu015fvik u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc kazandu0131. Bu kategorinin seu00e7kisinde ayru0131ca Radyo, Televizyon ve Sinema Bu00f6lu00fcmu00fc u00f6u011frencimizu00a0Fu0131rat u00d6zeleru2019in de u201cKavuru201d belgesel projesiyle yer almasu0131 bizi u00e7ok gururlandu0131rdu0131.

Dizi/Ku0131sa Dizi Pitching Platformuu2019ndau00a05u00a0proje yaru0131u015ftu0131. Bu projeleri;u00a0Julia Schulte,u00a0Leticia Godinhou00a0veu00a0Yamau00e7 Okuru2019dan oluu015fan ju00fcri deu011ferlendirdi. Yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131nu0131u00a0Sinema ve Televizyon Yu00fcksek Lisans Programu0131 Mezunumuzu00a0Tilbe Cana u0130nanu00a0ve Kubilay Karau2019nu0131n paylau015ftu0131u011fu0131, yapu0131mcu0131lu0131u011fu0131nu0131 Yelin Mckayu2019in yaptu0131u011fu0131 u201cu0130yi Aile Ku0131zu0131u201d, 100 bin TL tutaru0131ndaki Netflix Grow Creative Proje Geliu015ftirme Desteu011fi u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc ve Netflix Tu00fcrkiye Dizi Projesi Geliu015ftirme Atu00f6lyesiu2019ne katu0131lu0131m hakku0131nu0131 kazandu0131.

Su00fcmer Tilmau00e7 Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu iu00e7in bu yu0131l 3 proje yaru0131u015ftu0131. Deniz Aku00e7ay, Uygar u015eirin ve Zeynep Korayu2019dan oluu015fan ju00fcri, 150 bin TL tutaru0131ndaki Su00fcmer Tilmau00e7 Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc ve Fono Film Post Produ00fcksiyon u00d6du00fclu00fcu2019nu00fc, Arzu u015eenses u00d6neru2019in yapu0131mcu0131su0131,u00a0Sinema ve Televizyon Yu00fcksek Lisans Programu0131 Mezunumuz Abdurrahman u00d6neru2019in yu00f6netmeni ve senaristi olduu011fu u201cKuduzu201d adlu0131 film projesine verdi.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.